• สมุดบัญชีลงเวลาการปฎิบัติการของข้าราชการ ปกเคลือบสีน้ำเงิน
  • จำนวน 1 เล่ม