HORSE Date Stamp ตรายางวันที่ ภาษาไทย 4mm ตรายางสำเร็จรูป ตราม้า

35 ฿

สินค้า : ตรายางวันที่
ความสูงตัวอักษร : 4 mm.
วิธีใช้ : ใช้ประทับข้อความ
บรรจุ : 1 อัน/กล่อง
ตัวเลือก:
– H-222(ตัวเลขไทย)